Amputatie Regionaal Zorgpad

Doel van de afspraak

Duidelijkheid over wie welke zorg op welk moment levert aan patiënt waarvan een ledemaat geamputeerd wordt.

Doelgroep

Zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten met een geamputeerd ledemaat.

Algemene informatie

Informatie Amputatie van de onderste ledemaat is vaak (in 95% van de amputaties) het gevolg van:

* Vaatlijden (complicatie van diabetes)

* Roken

* Andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Preventie

Amputatie kan voorkomen worden door vroege diagnostiek en behandeling:

* opsporen van voetproblemen zoals doorbloedingsstoornissen

* opsporen van wonden met of zonder infectie.

Betrokken zorgverleners in de preoperatieve fase

* Vaatchirurg: hoofdbehandelaar

* Anesthesist-pijnspecialist

* Revalidatiearts: voorlichting patiënt, amputatieniveau, revalidatie(na)traject, bepalen van preoperatief activiteitenniveau ter bepaling van doelen en verwachtingen

* Diëtist: optimale voedingstoestand

* Fysiotherapeut: optimale fysieke conditie en kracht, optimale pijnbestrijding

* Eventueel interne geneeskunde (beoordeling cardiovasculaire risico’s, co-morbiditeit)

* Op indicatie: geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of (klinisch) psycholoog

Wel of niet amputeren?

De behandelend arts besluit samen met de patiënt tot amputatie wanneer er sprake is van:

* een (levensbedreigende) ernstige infectie; of
* een door uitgebreide necrose reddeloze voet; of
* bij onbehandelbare pijn ten gevolge van vaatlijden; of
* arterieel obstructief vaatlijden met kritieke ischemie; of
een slechte conditie waarbij revascularisatie niet kan worden uitgevoerd of wanneer herstel van circulatie niet zal leiden tot functionele extremiteit.

 

Aandachtspunten: 
* Uitgestelde amputatie dient niet binnen 3 weken na revascularisatie plaats te vinden gezien doorbloeding nog kan verbeteren.
* Bij slechte pre-morbide mobiliteit leeftijd >70 jaar, dementie, slechte algemene conditie of eindstadium nierziekte en/of ernstige coronaire hartziekte: advies tot transfemorale of knie-exarticulatie overwegen.
* Functionele prognose afhankelijk van leeftijd, co-morbiditeit, geestelijke toestand, leervermogen, coping stijlen en vaardigheden inschatten

Voorlichting vóór opname ziekenhuis

*De revalidatiearts licht patiënt voor over het revalidatieproces aan de hand van de checklist voorlichting (HMC).

 

* Breng de sociale situatie van de patiënt in kaart:
   o functionele activiteiten en ADL
   o preoperatieve arbeidssituatie
   o recreatieve activiteiten
   o ambulantie

 

* Licht partner en mantelzorger(s) voor.

 

Meer informatie over Informed Consent staat in de richtlijn amputatie Hagaziekenhuis..

 

Bijlage 1 - Checklist HMC

Bijlage 2 - Richtlijn amputatie Hagaziekenhuis.

Voorbereiding amputatie (ziekenhuis)

Indicaties, pre- en postoperatieve aandachtspunten per amputatieniveau


De verschillende niveaus waarop amputatie van het been kan plaatsvinden staan op op dit plaatje.

Indicaties, pre- en post-operatieve aandachtspunten per amputatieniveau zijn terug te vinden in de richtlijn van het Hagaziekenhuis.

 

Wondinfecties voorkomen:
* Geef profylactisch antibiotica

 

Bijlage 3 - Amputatieniveaus

Bijlage 2- Richtlijn van het Hagaziekenhuis.

Amputatie door ervaren chirurg

Amputaties dienen te worden uitgevoerd door ervaren chirurgen, omdat een goede techniek de kans op een goede revalidatie verhoogt.

Postoperatief (ziekenhuis)

Doelstellingen direct postoperatief::

* Wondgenezing

* Pijncontrole:
   o volg richtlijn acute postoperatieve pijn (website).
   o Fantoompijn: gabapentine of amitriptyline overwegen

* Vormen van de amputatiestomp

* Vroegtijdige mobilisatie.


Een goed stompverband dient in principe de volgende kenmerken te bezitten:
- bescherming bieden tegen bacteriële infecties
- het zorgdragen van reductie van oedeem - bescherming bieden tegen fysiek trauma
- mogelijkheid bieden voor vroegtijdige mobilisatie.

 

Beoordeling stomp postoperatief (in de gipskamer):

* HMC: stroomschema voor beleid na transtibiale amputatie.
* Haga: richtlijn van het Hagaziekenhuis.

Mogelijke complicaties

De revalidatiearts zal deze complicaties signaleren en adviezen geven ten aanzien van interventies, zoals de inzet van paramedici (FT, ET, psychologie), gebruik van drukverdelende materialen, medicatie of spalktherapie.

* Psychologisch (negatief zelfbeeld, stress)
* Gevolgen van reeds bestaande comorbiditeit
* Lokaal
      o Wondgenezingsstoornissen
      o Huidproblemen
      o Allergieën
      o Oedeem
      o Pijn
      o Contracturen van aangrenzende gewrichten

Hieldecubitus aan het andere been (zie ook de richtlijn decubitus in deze app, onder wondzorg)

Triage vóór ontslag: revalidatiearts

Vóór ontslag uit het ziekenhuis wordt de revalidatiearts in consult gevraagd om het vervolgtraject te bepalen. De revalidatiearts beslist in overleg met patiënt en hoofdbehandelaar wat het beste revalidatietraject is, afhankelijk van:

 

* Premorbide functioneren
* Leerbaarheid/trainbaarheid
* Belastbaarheid/kwetsbaarheid/medische stabiliteit
* Veiligheid
* Functionele prognose/doelstelling

Er worden behandeldoelen opgesteld voor het revalidatietraject, waarbij het doel is om de patiënt terug te laten keren naar een zo optimaal mogelijke mobiliteit en onafhankelijkheid.

Revalidatie (wie doet wat)

Revalidatie na amputatie duurt weken tot maanden en er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij het revalidatieproces. De rollen van de zorgverleners worden hieronder besproken.

 

Specialist ouderengeneeskunde
* Is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het revalidatieplan, in overleg met de patiënt.
* Coördineert de inzet van paramedici en eventuele consulten bij andere specialisten.

Afhankelijk waar patiënt in zorg (SO of Revalidatiearts)
* Zorgt de arts voor recepten van medicatie, medische behandeling (bij acute problemen, comorbiditeit of complicaties van de amputatie) en wond-/stompinspectie.

Revalidatiearts

Maakt de keuze voor prothese componenten (zie ook het kopje prothese).

Revalidatie: taken verpleegkundige

WZB
* Coördineert de uitvoer van het revalidatieplan
* Activeert en stimuleert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de patiënt
* Voert verpleegtechnische handelingen met betrekking tot de stompgenezing uit
* Signaleert nieuwe problematiek
* Begeleidt en informeert de patiënt

Revalidatie: taken fysiotherapeut

Fysiotherapeut
* Meet de stompomvang (klinimetrie) |
* Bevordert de stompvorming
* Verbetert de conditie van de patiënt d.m.v. oefeningen gericht op mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen en balans
* Voorkomen van contracturen
* Geeft transfer- en looptraining met en zonder prothese
* Maakt afspraken met de medisch instrumentmaker
* Begeleidt patiënt bij het oefenen met en dragen van de liner en de prothese

Revalidatie: taken ergotherapeut

Ergotherapeut

* Geeft adviezen en training op het gebied van:

    o Zelfverzorging

    o Verplaatsen binnen- en buitenshuis
    o Huishoudelijke activiteiten  

    o Vrijetijdsbesteding
    o Gebruik van hulpmiddelen
* Legt een huisbezoek af.
* Vraagt indien nodig aanpassingen in huis aan en begeleidt het proces.
* Evalueert en optimaliseert de zitvoorziening.

Revalidatie: taken psychloog en maatsch. werker

Psycholoog/Maatschappelijk werk

Verwerkingsproblematiek na amputatie wordt gediagnostiseerd door de psycholoog en verder vervolgd door maatschappelijk werk.

Revalidatielocaties

In de volgende verpleeghuizen is kennis en expertise beschikbaar voor mensen met een amputatie:

Florence Gulden Huis, Den Haag
Florence Westhoff, Rijswijk
Saffier De Residentie locatie Mechropa, Den Haag
Saffier De Residentie NolensHage, Den Haag
WZH Prinsenhof, Leidschendam
Vivaldi, Zoetermeer

Revalidatie (poliklinisch)

Als de thuissituatie (zowel fysiek als sociaal) en de behandeldoelen van de patiënt het toelaten, kan de revalidatie ook poliklinisch plaatsvinden. Dan overnacht de patiënt in zijn eigen omgeving terwijl de behandeling in een revalidatiecentrum, ziekenhuis of verpleeghuis met fysiotherapie, ergotherapie, diëtist en revalidatiearts doorgaat. Revalidatie kan ok worden omgezet van klinisch naar poliklinisch als omstandigheden veranderen of de toestand van de patiënt verbetert.

Prothese

De keuze voor de prothese wordt gemaakt zodra de stompgenezing een start met de prothese toelaat, en is gebaseerd op de verwachte functionele prognose uitgedrukt in het K-level. Doorgaans vindt dat plaats op het technisch spreekuur met betrokkenheid van de patiënt, de instrumentmaker, de fysiotherapie en de revalidatiearts.

 

K-levels:
K0 – geen mogelijkheden tot lopen of zelfstandige transfers
K1 – zelfstandige transfers, lopen op gelijke ondergrond met gelijke snelheid (binnenwandelaar)
K2 – lopen op ongelijke ondergrond, traplopen (gelimiteerde buitenwandelaar)
K3 – kan alle obstakels nemen, loopt met variabele snelheid (ongelimiteerde buitenwandelaar, werk en hobby vragen meer van de prothese)
K4 – functioneren op topniveau in werk en dagelijks leven (hoogactieve gebruiker, atleet)

 

Afhankelijk van het amputatieniveau en de beoogde mobiliteit van de patiënt bepaalt de revalidatiearts samen met de patiënt voor welke prothese wordt gekozen. Een pdf-bestand met voorbeelden van protheses bij verschillende K-levels vindt u hier.

 

 

Meer informatie over revalideren met prothese:

 

Bijlage 5 - receptuur K-levels

Bijlage 6 - Behandeltraject prothesen
Bijlage 7 - Gids WO voor succesvol leveren van een eerste prothese

Nazorg door revalidatiearts en instrumentenmaker

In de stabiele fase na prothese verstrekking en revalidatie blijft patiënt permanent onder controle (1 a 2 maal per jaar) op technisch spreekuur van instrumentmaker en revalidatiearts.

Aandacht voor:
* secundaire klachten (rug, stomp , andere been)
* slijtage
* reparatie
* heroverweging prothese concept
* huidproblemen
* vervolg beweegadvies (sport), etc.

Bronvermelding

Samengesteld door

Dit zorgpad is samengesteld in 2016 door het Netwerk Amputatie binnen het Netwerk Geriatrische Revalidatie.

 

Contactpersoon voor deze afspraak is Monique Bergsma van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.


Bij een nieuw Behandelkader Beenamputatie van de WAP zal deze afspraak worden herzien.

Meer informatie