Beroertezorg

Herziening werkafspraak Beroerte/TIA

Herziening werkafspraak Beroerte/TIA.

1. Vervallen TIA service Tergooi:  Bij kenmerken van een TIA dient vanaf 1 april 2019 een directe verwijzing naar de SEH Tergooi Blaricum plaats te vinden na telefonische triage door de dienstdoend neuroloog. Tel:  088- 7535648. Zo nodig volgt hierna een dagopname met als doel een  adequate neurovasculaire work-up binnen 24 uur na ontstaan symptomen. De neuroloog start secundaire preventie.

2. De duur van de symptomen voor urgentie 2 en 3 is gewijzigd van 6 naar 24 uur.

Zie voor achtergronden de Regionale Transmurale Afspraak TIA/herseninfarct regio Gooi en Vechtstreek ,te vinden onder Werkafspraken/Richtlijnen/ RTA CVRM op deze website.

ALGEMEEN

Iedere patiënt met klinische kenmerken van een beroerte wordt in principe altijd verwezen naar de SEH van Tergooi lokatie Blaricum, na telefonisch overleg met de dienstdoende neuroloog. Het vervolgtraject is afhankelijk van de duur van de uitvalsverschijnselen.

Tergooi maakt deel uit van het StrokeNetwerk Midden Nederland, (http://www.strokenetwerkmiddennederland.nl/); 

Patienten die in aanmerking komen voor endovasculaire behandeling worden na iv trombolyse via Tergooi verwezen naar een interventie centrum (UMC-U/Nieuwegein of AMC). Ook patienten met een SAB of een andere gecompliceerde neurovasculaire aandoening kunnen via Tergooi naar een gespecialiseerd centrum uit het StrokeNetwerk worden verwezen.  Patienten met een beroerte in de ANW uren woonachtig in  Baarn worden ook naar Tergooi  Blaricum verwezen.

Verwijs-voorwaarden, Urgentie

Verwijsvoorwaarden

Altijd na telefonisch overleg met de dienstdoende neuroloog. Tel:  088-7535648

Bij alle intervallen wordt gerekend vanaf het laatste moment dat de patient zonder symptomen is gezien.

 

1       indien tijdstip bekend en uitval < 4 uur:
Vervoer met spoed (U1)  naar Tergooi lokatie Blaricum.
Doel: Intra-veneuze trombolyse, zo mogelijk gevolgd door endovasculaire trombolyse.

2       indien tijdstip bekend en uitval > 4 < 24 uur:
Vervoer met spoed (U1) naar Tergooi lokatie Blaricum.
Doel: Triage voor Intra-veneuze trombolyse en/ of endovasculaire trombolyse.

3       indien onbekend tijdstip of uitval > 24 uur:
Vervoer zo snel mogelijk (maar niet U1)  naar Tergooi lokatie  Blaricum.
Doel: Adequate behandeling op Stroke-Unit Tergooi

4.   TIA/Minor Stroke

TIA = geen uitvalsverschijnselen meer. Minor Stroke = alleen lichte uitvalsverschijnselen welke niet ADL beperkend zijn

Directe verwijzing naar SEH Tergooi Blaricum na telefonische triage door de dienstdoend neuroloog. 

Patient zorgt voor eigen vervoer en is bij voorkeur in het bijzijn van een persoon die de hetero-anamnese kan verzorgen.

Op de SEH vindt onderzoek plaats:  Lab, ECG en CT-hersenen. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten tot kortdurende opname voor aanvullend onderzoek zoals duplex-carotiden en hartritmeregistratie of vindt direct een eindgesprek plaats op de SEH.

Doel: Adequate neurovasculaire work-up binnen 24 uur na het ontstaan van de symptomen.

 

Huisarts

Voor verwijzing altijd telefonisch overleg met de dienstdoende neuroloog.  Tel: 088- 7535648

Verwijsbrief via Zorgdomein : Neurologie >  Cerebrovasculaire aandoeningen >  Spoedafspraak SEH . 

Vermelden van : 

  • Bewustzijn, Bloeddruk , Hartritme, Glucose
  • Voorgeschiedenis HVZ en/of risicofactoren HVZ 
  • Medicatie , antistolling
  • Telefoonnummer patiënt en contactpersoon
  • NR beleid

Indien er klinische aanwijzingen zijn voor een beroerte of TIA/Minor stroke maar er geen verwijzing geindiceerd is kan door de huisarts direct gestart worden met eenmalig Clopidogrel 300 mg, de volgende dag gevolgd 75 mg 1d1t.  

Follow up: 

In de eerste 3 maanden na een beroerte en zo mogelijk direct na een TIA /Minor Stroke wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts waarna deze de secundaire preventiebehandeling overneemt volgens de meest recente CVRM standaard van het NHG. ( ook statine en antihypertensivum bij RR >- 140 mmhg) 

Wanneer de streefwaarden onvoldoende worden bereikt kan de patient worden verwezen naar de vasculair internist en in de toekomst naar de ziekenhuisbrede vasculaire preventie poli. 

Voor zover de huisarts de reeds gestarte behandeling zou willen wijzigen is overleg met de behandelende neuroloog gewenst. Bij voorkeur telefonisch.

 

Specialist

TIA/Minor Stroke:

Stuurt direct na de neurovasculaire work-up een ontslagbrief, vermeldt of er specialistische follow- up plaats zal vinden en adviseert over secundaire preventie. Geeft medicatie mee voor 2 weken.

Verwijst zo nodig naar de vasculair internist na inschatting van de vasculaire risicofactoren.

Verwijst met spoed naar de vaatchirurg indien er een indicatie is voor carotischirurgie.

Beroerte:

Controleert de patiënt gedurende de eerste 3 maanden na de doorgemaakte beroerte en ziet de patiënt na twaalf maanden nogmaals terug op de polikliniek neurologie.  Indien de patiënt eerst is opgenomen in een revalidatiekliniek, wordt deze procedure gevolgd vanaf het moment dat patiënt hieruit ontslagen wordt. 

Patiënten die vanaf de ziekenhuis Stroke-Unit naar het verpleeghuis zijn ontslagen worden niet standaard op de poli gecontroleerd.

Vermeldt in de ontslagbrief wie de hoofdbehandelaar is en hoe deze bereikbaar is.

Revalidatietraject: 

Afspraken over het revalidatietraject worden gemaakt in het multidisciplinaire overleg (MDO) tijdens opname op de Stroke-Unit en voor geindiceerde patienten wordt GRZ ingezet of klinische revalidatie, alles na gezamenlijke besluitvorming .Revalidatie onder de noemer Geriatrische Revalidatie Zorg wordt geleverd door de specialist ouderenzorg in VVT of in een revalidatie centrum door de revalidatie arts.

 

Laatste uitgave

Eerste uitgave augustus 2017

Herziene uitgave april 2019

Leden werkgroep

2017 J.R. de Kruijk, neuroloog, J. Lanphen, huisarts en kaderarts CVRM, M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator 
2019 J.R. de Kruijk, neuroloog, M.D.A.Pupping, Medisch Coördinator