Coloscopie

Algemeen

Het aanvragen van een coloscopie voor darmonderzoek.

Verwijscriteria

 • Alleen bij patiënten ouder dan 18 jaar

Indicaties kunnen zijn:
 • bloedverlies per anus
 • veranderd ontlastingspatroon
 • diarree (langer dan 6 weken)
 • chronische buikpijn

Contra-indicaties voor het geven van sedatie (Dormicum)

 • COPD (02 afhankelijk)
 • Slaap Apnoe syndroom (met C-pap meenemen, dan wel mogelijk)
 • Ernstige leveraandoening
 • Myasthenia gravis

Huisarts

Let er op dat u de volgende acties heeft ingezet:

 • Informed consent
 • Meegeven recept laxeermiddel Pleinvue (dosering dag 1: A en dag 2:  A+B)(gebruik volgens folder)
 • INR bepalen, indien van toepassing
 • Stoppen bloedverdunners (zie patiëntenfolder)

Let op: indien de bloedverdunner niet gestopt kan worden, graag overleggen voor het onderzoek met de afdeling Endoscopie.

Patiƫnt

 • Wordt gebeld voor de afspraak voor het darmonderzoek op de afdeling endoscopie (meldt tevens of sprake is van zwangerschap, diabetes, een pacemaker of een ICD of opname in een buitenlands ziekenhuis)
 • Vult een digitale vragenlijst in en stuurt deze op naar de afdeling Endoscopie. Indien geen toegang tot internet, dan volgt er een intakegesprek op de polikliniek
 • Krijgt niet direct na het onderzoek de uitslag. De patiënt ontvangt dit van de huisarts
 • Houdt zich aan de dieetvoorschriften (zie patiëntenfolder)
 • Diabetespatiënt overlegt met diabetesverpleegkundige of huisarts over het wel of niet innemen van de diabetesmedicatie
 • Stopt, in overleg met de huisarts, een aantal dagen vóór het onderzoek met het gebruik van bloedverdunners (zie de patiëntenfolder)
 • Houdt zich aan de afspraken over de voorbereiding op het onderzoek (zie patiëntenfolder)
 • Ontvangt de bevindingen direct na het onderzoek van de MDL-arts en de uitslag van eventueel weefselonderzoek tijdens het volgende bezoek aan het spreekuur
 • Neemt het laxeermiddel Moviprep in en drinkt extra veel heldere vloeistof
 • Stopt 7 dagen vóór het onderzoek met het slikken van ijzertabletten ('staaltabletten')
 • Mag overige medicijnen normaal blijven innemen, minstens 1 uur vóór of minstens 1 uur nádat de Moviprep is ingenomen (ook op de dag van het onderzoek)
 • Mag, na overleg, gebruikmaken van een ontspanningsmiddel (Dormicum) en houdt zich aan de voorzorgsmaatregelen (zie patiëntenfolder)

MDL-arts

 • Rapporteert aan de huisarts de bevindingen binnen 2 tot 3 werkdagen
 • Geeft zo nodig een schriftelijk advies over vervolgbeleid aan de aanvrager
 • Verwijst de patiënt terug naar huisarts die medicatie voorschrijft en het verdere beleid bepaalt
 • Overlegt bij ernstige bevindingen telefonisch met de aanvrager of neemt de behandeling meteen over. Hiervoor wordt de huisarts eveneens schriftelijk diezelfde dag op de hoogte gebracht

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron:
Samenstellers: afdelingsmanager Endoscopie Zuyderland Herman Mobertz of een van de RVE-managers Anke Neyens en Tom Dormans.
Revisiedatum: augstus 2021