Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde

Algemeen

De huisarts kan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in het verzorgingshuis (Woonzorgcentrum). In deze werkafspraak wordt aangegeven voor welke vragen en op welke wijze deze zorg georganiseerd wordt. Per huisartsengroep is een SO uit één verpleeghuis het aanspreekpunt. De verzorgingshuizen hebben een vaste SO, deze is te vinden in deze werkafspraak. De huisarts kan een consultatie (telefonisch of visite) aanvragen. De consultatie wordt vergoed via een verwijzing van de huisarts uit de AWBZ.

Bij een groot aantal patiënten dat in een verzorgingshuis woont is de SO al betrokken vanuit de AWBZ-zorg en kan deelnemen aan multidisciplinair overleg (bij CIZ indicatie ≥ ZZP 3). De SO werkt in een geriatrisch team dat kan bestaan uit: ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, wondverpleegkundige of een diëtist. 

Verwijscriteria

De SO is er met name voor de ouderen die niet (meer) naar het ziekenhuis willen of kunnen. De SO kan bij de patiënt thuiskomen.
De diagnostische mogelijkheden zijn beperkter dan bij een verwijzing naar de klinisch geriater. De SO adviseert over diagnostiek, behandeling, preventie en prognostiek bij de vragen over:

 • Zorg of opname
 • Somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Wel/niet diagnostiek of behandelen
 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
 • Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Dementie, geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid
 • Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
 • Late gevolgen van CVA (‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische ziekten ( MS, M. Parkinson, ALS).
 • Palliatieve terminale zorg
 • Decubitus en wondbehandeling
 • Ondervoeding
 • Polyfarmacie
 • Wils(on)bekwaamheid.
   

Huisarts

Beslist of een telefonische consultatie volstaat dan wel een huisbezoek (visite) van de SO. Bij een aanvraag voor een huisbezoek wordt een brief gefaxt naar de betreffende SO. Bij urgente problemen moet gebeld worden. 

Info aan specialist ouderengeneeskunde

In brief wordt vermeld:

 • ANW gegevens van de patiënt, het telefoonnummer van de contactpersoon
 • gegevens huisarts, faxnummer, 06 of intercollegiaal nummer
 • heldere vraagstelling van de huisarts
 • voorgeschiedenis
 • actuele medicatie  ( baxter)
 • recente laboratorium uitslagen, en andere diagnostiek
 • relevante overige informatie
 • dat de patiënt/contact persoon op de hoogte is van de afspraak.

De brief wordt gefaxt naar het faxnummer van de SO die aanspreekpunt is van het verzorgingshuis (verzorginghuis patiënten)  of naar de SO die aanspreekpunt is voor de HAGRO (thuiswonende patiënten).

Info aan patient

De huisarts brengt de patiënt en zijn omgeving (contactpersoon)  op de hoogte van het huisbezoek van de SO. 

 

Specialist

 • Telefonische consultatie: het antwoord wordt telefonisch gegeven, er volgt dan geen brief.
 • Visite aanvraag: binnen 2 dagen wordt een bevestiging gestuurd aan de huisarts via de fax gestuurd. Het huisbezoek wordt binnen 2 weken afgelegd.

Werkt volgens een vaste werkwijze:

 1. Beoordeelt de medische voorgeschiedenis
 2. Anamnese en onderzoek: somatische, functionele, maatschappelijke, psychische en communicatieve aandachtsgebieden (‘SFMPC’). Heteroanamnese, evt inschakelen paramedici bij diagnostiek
 3. Probleeminventarisatie en analyse
 4. Na het bezoek volgt een telefonische terugkoppeling.
 5. Brief is binnen 2 weken na het huisbezoek bij de huisarts per post
   

SO's per HAGRO

Tabel met de namen van de SO’s per HAGRO die geraadpleegd kunnen worden voor een consultatie voor een thuiswonende patiënt. En de SO’s die voor patiënten in de verzorgingshuis geconsulteerd kunnen worden.
Indien deze niet bereikt kan worden, kan een collega geraadpleegd worden.
Ieder verpleeghuis is zelf verantwoordelijk om deze lijst actueel te houden. Bij wijzigingen dit mailen naar communicatie@huisartseneemland.nl.

Klik hier voor een overzicht.