Crisisdienst in ANW

Algemeen

Deze werkafspraak beschrijft de wijze van samenwerken tussen huisartsenpost en crisisdienst voor mensen in acute psychiatrische nood t.g.v.:

 • een psychiatrische ziekte (bijv. psychose of depressie)
 • ernstige psychosociale problemen,

in Avond- Nacht en Weekend dienst (ANW dienst). Waarbij de door de huisarts geboden interventie onvoldoende effect heeft en de aanpak van de psychiatrische nood niet kan wachten tot de volgende werkdag.
Als er kinderen betrokken zijn: zie het protocol kindermishandeling op de huisartsenpost.

Bij crisissituaties in een openbare ruimte of bij acuut gevaar voor patiënten in een huiselijke situatie waarbij er gevaar voor hulpverleners zou kunnen zijn, wordt de politie ingeschakeld via 112.

De werkafspraak geeft aan:

 • Wijze van contact leggen per instelling, per situatie en tijdstip zowel bij cliënten in behandeling als nieuwe GGZ-patiënten (wanneer en hoe),
 • Benodigde gegevens bij consultatie en verwijzing.

Verwijscriteria

Patiënten met acute psychiatrische nood waarbij de door de huisarts geboden interventie onvoldoende effect heeft na uitsluiting van somatiek. Zoals b.v. door:

 • een psychiatrische ziekte: psychose, depressie, manie, (dreigende) suïcidaliteit, persoonlijkheidsproblematiek;
 • of bij ernstige psychosociale problemen;
 • of bij overmatig gebruik van verslavende middelen: alcohol, drugs, na uitsluiting somatiek;
 • of bij overbelasting van het steunsysteem bij bovenstaande problemen.

 

Exclusiecriteria

 • Psychische nood (suïcidaliteit) in de openbare ruimte
 • Agressie waarbij er gevaar is voor de hulpverleners (politie): overweeg beoordeling met politie of op het bureau
 • Ernstige somatiek zoals bij het overmatig gebruik van verslavende middelen of delier.
 • Huiselijk geweld zonder psychiatrie (via de politie)

ANW = HAP

Het beleid verschilt voor patiënten die in behandeling zijn bij de GGZ t.o.v. nieuwe patiënten

Patiënten in behandeling bij de GGZ 
Na een inventarisatie door de huisarts van het acute probleem en de klachten wordt zonodig contact opgenomen met de voorwacht van de crisisdienst.

Nieuwe patiënten:
De huisarts ziet de patiënt en beoordeelt de situatie en inventariseert:

 • Wat is het acute probleem?
 • Wie is in crisis en waardoor: psychose, stemmingsklachten, suïcidaliteit, (auto)intoxicatie: alcohol, drugs, medicatie?
 • Voorgeschiedenis psychiatrisch en somatisch

Als de patiënt voldoet aan de verwijscriteria dan:

 • Crisisdienst Eemland via semafoonnummer (bekend op HAP) (voor patiënten uit de provincie Utrecht). De huisarts wordt binnen 10 minuten teruggebeld. Bij geen reactie een tweede maal bellen. ls nog geen reactie dan contact opnemen met 033-4609609. De dienstdoende kan het dossier van bekende cliënten inzien.
 • GGz Centraal Regio Veluwe en Veluwe Vallei voorwacht tel 0341-566455 (voor patiënten uit de provincie Gelderland)

Huisarts/HAP

Voorbereiding:
Geeft mondeling de informatie door aan de voorwacht van de crisisdienst. Geeft aan of een telefonisch advies of een overname gewenst is.

Info aan de specialist:

 • Wie is in crisis, wat is het acute probleem en welke hulpvraag?
 • Waardoor? Psychose, stemmingsklachten, suïcidaliteit?
 • Gevaar voor cliënt, hulpverlening of omgeving?
 • Kinderen aanwezig?
 • Medicatie, intoxicaties: alcohol, drugs gebruik?
 • Voorgeschiedenis psychiatrisch en somatisch

Crisisdienst

 • Belt met cliënt en/of omgeving en doet een telefonische interventie of een consult of een visite.
 • Rapporteert binnen 1-2 werkdagen terug aan eigen huisarts (en behandelaar). NB een kort bericht volstaat (reden, interventie, medicatie en vervolgafspraak).

Bron en samenstellers

Bron: Concept MDR Diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag juli 2011, Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit Trimbos 2010.

Deze werkafspraak is samengesteld door: Crisisdienst RIAGG :J. Griët, Psychiater , T. de Jong, Manager;  GGz Centaal Veluwe en Veluwe Vallei  R. Hoogenberg, manager crisisdienst; J.M. van der Geest, huisarts, M. Scholten, huisarts en medisch manager huisartsenpost, M.P.J. Beeres huisarts, kaderarts GGZ;  SymforaMeander psychiaters: F. Kruisdijk , J.W.Peterse, M. Verhoef en L.J. Meijer, huisarts (MCCE)

Herzien in 2017 door T. de Jong, manager crisisdienst GGz Centraal Eemland, I.C. Tchaoussoglou, huisarts/ medisch coördinator MCCE