DTO ADHD / kinderen met concentratie problemen en druk gedrag

Kernsymptomen:

- concentratieproblemen

- druk gedrag

- impulsiviteit


Kernkenmerken:

- dysfunctie op meer dan een locatie

- langer dan 6mnd bestaand

- begonnen voor 12e levensjaar
 

Onderzoek:
S/   - Observatie (wachtkamer/spreekkamer)
       - Informatie (ouders, school, JGZ)
 

O/   - Visus- en gehoorproblemen uitsluiten

       - SDQ vragenlijst
 

Co-morbiditeit:
- Oppositioneel opstandig gedragsstoornis

- Angst/depressie

- Leerstoornis

- Sensorimotorische achterstand
 

Verwijsbeleid:
- Reactief/Mild (niet alle sympt/kenm. SDQ ouders tot score <13):1 CJG voor psychosociale en opvoedingsondersteuning. HA behandelt volgens NHG standaard.

- Kindfactoren (comorbiditeit/visus/gehoor/dysmorfie): KA

- Matig/ernstig (SDQ ouders tot score ≥13): KA/kinderpsychiater/GS-GGZ


Aanmelding:
- HA of jeugdarts verwijzen jongeren <18 jaar naar o.a ADHD poli LZR
 

 • Via Zorgdomein/verwijsbrief
 • Gegevens van de voorafgaande evaluatie (SDQ, zie NHG standaard 2014 - Inventarisatie van gedrag (DSMV), situaties, impact, co-morbiditeit, medicatiegebruik)
 • Groeigegevens bekend (en ouders vragen gegevens op bij jeugdarts)
 • Reden voor verwijzing is:
 1. stellen van een diagnose bij verdenking ADHD
 2. overname van medicamenteuze behandeling bij onacceptabele bijwerkingen
 3. niet kunnen instellen op medicatie
 4. gespecialiseerde psychologische begeleiding
 5. somatische aandoening o.a. groeivertraging of hypertensie
   

Evaluatie ADHD poli:

 • Bijkomstige informatie (volgens verwijzingsvraag) inwinnen
 • Evaluatiegesprek door psycholoog ouder(s) met schriftelijke toestemming van beide gezagdragende ouders
 • Klinisch onderzoek door kinderarts (uitsluiten van somatische aandoeningen en inventariseren cardiovasculair risico)
 • Bijkomstige evaluatie indien nodig (o.a. neuropsychologische testen)
 • Stellen van een diagnose en behandelingsplan
   

Behandelingstraject

 • Educatie via CJG (oudercursus)
 • Ouderbegeleiding via CJG (oudertraining kinderen; oudertraining pubers)
 • Individuele begeleiding jongeren o.a.
 • Training mindfulness voor kinderen met ADHD
 • Training mindful parenting
 • Sociale vaardigheidstraining voor kinderen
 • Ouderbegeleiding op maat
 • Braingame Brian (in ontwikkeling)
   

Medicatie:
- in te stellen door KA (i.v.m. gevaar voor glijdende indicatie)

- elke 2 jaar min 2maanden staken (i.v.m. groei)

- moet passen in bovenstaande bredere aanpakFollow-Up:
 

Voorwaarden voor follow-up/terugverwijscriteria naar HA:

 • Ingesteld op medicatie (methylfenidaat, dexamfetamine, atomoxetine).
 • Stabiel gedrag.
 • Ouderbegeleiding door GGZ of andere instelling is afgerond.
 • Na telefonisch overleg met HA gezamenlijke follow-up en rapportage aan HA, cc. jeugdarts.


 

Frequentie: halfjaarlijks (conform NHG standaard).
 

Follow-up door HA:

 • Basisschool: halfjaarlijkse controle tot en met groep acht. Kan ook door POH GGZ gedaan worden indien deze bevoegd en bekwaam is.
 • Middelbare school: 1x per jaar
   

Follow-up door Jeugdartsen:

 • Reguliere JGZ-controles : groep zeven, tweede klas middelbare school.
 • Tijdens overleg van het Zorg Advies Team (ZAT)
   

ADHD-poli:

 • Laatste kwartaal groep acht basisonderwijs.
 • Einde derde klas middelbaar onderwijs.
 • Overstap hoger onderwijs
 • Bij terugverwijzing door huisarts of jeugdarts.

 

1. SDQ handleiding GGD Nederland, 2006
2. ADHD- FTTO –Helmond 2012

 

 

Wat:


S/ Gesprek ouders en kind over: gedrag, thuis/gezin, school, vrije tijd, medicatiegebruik, bijwerkingen van methylfenidaat voor ADHD (eten - slapen enz.), therapietrouw.

O/ Lengte, Gewicht, RR
 

Terugverwijzingcriteria naar ADHD poli

 • Gedragsontregeling
 • Afbuigende lengtegroei/ <-1.5 sd BMI
 • Onacceptabele bijwerking medicatie o.a. hypertensie

   

Bijlage 1: Definitie hypertensie bij kinderen met normale lengte:

Systolische bloeddruk bij herhaling > P95.

Indien 1 x > P95 hercontrole na 1 à 2 weken.

Bij hercontrole > dan P95, verwijzing kinderarts

 

 

Bijlage 2: Bijwerkingen medicatie2

1. SDQ handleiding GGD Nederland, 2006
2. ADHD- FTTO –Helmond 2012