Kwetsbare Zwangeren Overleg (KZO)

Algemeen

In het KZO wordt aandacht besteed aan zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een problematische ouder-kind relatie.

Doel en doelgroep KZO

Doelstelling  KZO
Doelstelling is het inventariseren van de hulpvraag en de problematiek. 
Het is onze ambitie, de tijd van de zwangerschap te benutten om al voor de geboorte duidelijk te hebben welke maatregelen dienen te worden genomen in het belang van de pasgeborene, de moeder en het gezin.        

Doel KZO
1.    Vroeg signalering van bestaande en te verwachten problemen rond kwetsbare zwangeren, als deze kunnen leiden tot problemen in de opvoeding/ begeleiding van hun (toekomstige) kinderen. 
2.    Eenduidige werkwijze in het zorgtraject
3.    Afstemmen van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken instanties in de zorg voor kwetsbare zwangere en neonaat (psychiatrisch/ psychosociaal). 

Is de situatie niet meer zorgwekkend dan wordt de casus door het KZO afgesloten.  
Is het kind geboren dan vindt overdracht plaats naar Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de situatie zorgwekkend blijft vindt door JGZ, met toestemming van de  zwangere, in de meeste gevallen een prenataal huisbezoek plaats

Doelgroep
De doelgroep zijn zwangeren met 
•    Psychosociale problematiek (problemen op het gebied van wonen, werken, relaties, financiën en/of chronische problematiek)
•    Verstandelijke beperking 
•    Verslaving
•    Jonger dan 18 jaar (tienermoeders)
•    Gecombineerde/ multi -problematiek, inclusief mishandelingsproblematiek
•    Gezinnen waarbij 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is opgestart 
•    Zwangeren, die eerder bekend waren bij Veilig Thuis en/of de Raad van de Kinderbescherming of hierbij nog steeds onder begeleiding staan. 

Bijna alle zwangeren zijn bekend bij de gynaecoloog of verloskundige en worden door hen aangemeld voor het KZO. Ook door de Spoed Eisende Hulp en de POP-poli van Zuyderland MC en de huisarts kan aanmelding plaatsvinden. 
 

Taken KZO

Het KZO vindt maandelijks plaats. Voor iedere zwangere  wordt een plan opgesteld waarin het beleid rondom de partus en post partum wordt opgenomen. 
Als er ernstige zorgen zijn wordt advies ingewonnen of een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Daarbij wordt in overweging genomen of hulp in een gedwongen kader noodzakelijk is.

Het KZO heeft:
•    Een adviserende en signalerende taak ten behoeve van de aanstaande moeder en het (ongeboren) kind
•    Ziet erop toe dat de zorgverlening gebeurt conform de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
•    Draagt zorg voor afstemming tussen zorgverleners in de regio.
 

samenstelling KZO

o    kinderarts
o    gynaecologen 
o    verpleegkundig specialist/ klinisch verloskundige/arts-assistent gynaecologie
o    verloskundigen uit de eerste lijn
o    maatschappelijk werk
o    medische psychologie
o    secretariële ondersteuning
o    verpleegkundige van de kraamafdeling
o    jeugdverpleegkundige Zuyderland Jeugdgezondheidszorg
o    Raad van de Kinderbescherming
o    Vertrouwensarts Veilig Thuis
o    manager kraamzorg 
o    evt. consulent: Anacare, Xonar, MEE, RADAR, KORAALgroep, huisarts of behandelend psychiater/psycholoog 
 

Huisarts

Hebt u als huisarts in uw praktijk een kwetsbare zwangere) of heeft u zorgen waarvan u denkt dat het KZO ondersteuning kan bieden, dan kunt u de betreffende verloskundige of gynaecoloog consulteren.

Ook kunt u per mail contact opnemen met het KZO: 
-    Monique Wijnants-van Mulken, secretariële ondersteuning,  m.vanmulken@zuyderland.nl of 
-    Anouk Maes, verpleegkundig specialist, aandachtsfunctionaris KZO, a.maes@zuyderland.nl 
-    Algemeen mailadres: kwetsbarezwangere@zuyderland.nl

Samenstellers, revisiedatum

Aanspreekpunt: Anouk Maes, Verpleegkundig specialist gynaecologie Zuyderland, 088 - 4596822 doorkieznummer 10267

12 december 2020