Medicatieoverdracht 1: Medicatiebegeleiding thuis

Doel van de afspraak

Deze afspraak beschrijft de rolverdeling en werkwijze bij het begeleiden van een cliënt/patiënt met de medicatie, door de thuiszorg.

 

 

Algemene Informatie

Als mensen zelf niet in staat zijn om de medicatie te bewaken, kunnen de thuiszorg en de apotheker hier bij helpen. De apotheker levert de medicatie gesorteerd per dag in een geneesmiddelen distributiesysteem (GDS) en de thuiszorg reikt de juiste medicatie aan op het juiste moment.

 

In het document “Farmaceutische zorg in de thuissituatie” kunt u de achtergrond van deze werkafspraak lezen.

 

Deze werkafspraak is de eerste in een serie werkafspraken, die elk een specifiek overdrachtsmoment beschrijven. Hieronder leest u welke dat zijn. In de loop van 2017 en 2018 worden werkafspraken voor deze tien overdrachtsmoment vastgesteld en gepubliceerd.

  1. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij thuiswonende met indicatie voor medicatiebegeleiding (thuiszorg)
  2. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij Consult 1e lijn
  3. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij geplande opname vanuit huis in een ziekenhuis
  4. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij acute opname vanuit huis in een ziekenhuis
  5. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij ontslag vanuit een ziekenhuis naar huis
  6. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij opname van uit huis in een instelling voor VVT, GGZ of andere medisch specialistische zorg
  7. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis naar een instelling voor VVT, GGZ of andere medisch specialistische zorg
  8. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij ontslag vanuit een instelling voor VVT, GGZ of andere medisch specialistische zorg naar huis
  9. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij ontslag vanuit een instelling voor VVT, GGZ of andere medisch specialistische zorg naar een ziekenhuis of andere zorginstelling
  10. Werkafspraak Medicatieoverdracht bij poliklinische behandeling in een ziekenhuis, instelling of praktijk van vrijgevestigd specialist.

Werkkaart

Toelichting

Toelichting op de werkwijze zoals die beschreven staat in werkkaart 1:

 

Toestemming Bij patiënten die thuis wonen en gebruik maken van thuiszorg, gaat er regelmatig een begeleider mee naar een artsenbezoek. Het is belangrijk dat deze vertegenwoordigers op de hoogte zijn van hun taak en verantwoordelijkheid bij de medicatieoverdracht. De patiënt moet de vertegenwoordiger ook toestemming geven om namens hem/haar gegevens over zorg te ontvangen en bijvoorbeeld medicatie op te halen.
Verstrekken AMO en toedienlijst door OA Het AMO wordt in tweevoud verstrekt en is voorzien van een datum en een paraaf van de apotheker of een door de apotheker aangesteld bevoegd persoon. Verder wordt er een toedienlijst verstrekt bij elke levering van de medicatie.

De OA neemt bij wijzigingen in het GDS contact op met de verpleging of thuiszorg/vertegenwoordiging over het aanpassen van de huidige medicatie door de apotheker.

De OA stuurt zo spoedig mogelijk een nieuw AMO (in tweevoud), toedienlijst. Dit gebeurt in elk geval binnen 24 uur.

Communicatie van wijzigingen  
Tussen huisarts en openbaar apotheker Wijzigingen en/of recepten worden gestuurd naar de apotheek of afgegeven in de apotheek (tenzij er een digitale koppeling is).
Tussen betrokken begeleiders Indien er meerdere personen betrokken zijn bij de begeleiding van de patiënt zorgt degene die bij het gesprek als wettelijk vertegenwoordiger aanwezig is dat de andere betrokkenen ook geïnformeerd worden.

 

Kengetallen

In elke werkafspraak voor Medicatieoverdracht worden mogelijke kengetallen afgesproken die een rol kunnen spelen bij de evaluatie van de implementatie van de werkafspraken. Deze worden bij voorkeur jaarlijks (in een regionale meetweek) verzameld en vergeleken.

 

Voor deze werkafspraak is een mogelijk kengetal "Het aantal AMO’s dat per week verstrekt wordt".

Bronvermelding

Samengesteld door

Deze tekst is vastgesteld in mei 2017 door de werkgroep Medicatieoverdracht.

 

Leden van de werkgroep Medicatieoverdracht:

 

Sharon Bontenbal (Apotheek Haagse Ziekenhuizen)

Liesbeth Bosma (Hagaziekenhuis)

Roelf-Jan Dijkhuizen (Mediq)

Gert Nap (Parnassia)

Inge Stollman (EFDH)

Lilièn Tjioe (Haaglanden Medisch Centrum)

 

Voor vragen en opmerkingen over deze werkafspraak kunt u contact opnemen met Inge Stollman, projectleider bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Meer informatie