Meldpunt ELV/crisis RAP

Introductie

Verwijzers (huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp, transferverpleegkundige) kunnen 24/7 bellen voor de inzage in regionale beschikbare plaatsen van acute opname (ELV/crisis). 

ZHN regionaal aanmeldpunt Zuid-Holland Noord
TEL: 088 - 33 99 999 (24/7)
WWW: http://rap-zhn.nl/

Inhoudsverantwoordelijke

Samenwerkingspartners Regionaal Aanmeld Punt Zuid Holland Noord (RAP-ZHN).

Afspraken rond plaatsing patiënten op eerstelijnsverblijf (ELV) zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de VVT-organisaties die deelnemen aan het RAP-ZHN (ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV verzorgd leven, Groot Hoogwaak, Hozo, Libertas Leiden, Marente, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Topaz en Wijdezorg)  en  in de dienstverleningsovereenkomst tussen de RAP ZHN en de verwijzers in de regio Zuid-Holland Noord (huisarts, SEH, Huisartsenpost, ambulancedienst).  

Verwijscriteria

Cliëntprofiel
Ouderenzorg
Somatiek
Psychogeriatrie

Zie hier het indicatieformulier en de toelichting daarbij.

Zorgvorm
ELV laag complex:
Eerstelijns verblijf laag complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Kenmerkend is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling, aangevuld met verpleging en verzorging.

ELV hoog complex:
Eerstelijns verblijf hoog complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer of nog niet thuis kunnen verblijven. Doel is het multidisciplinair analyseren en behandelen van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is. 
Daartoe draagt de huisarts de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over aan de specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard ontvangt de cliënt ook de benodigde verpleging en verzorging.

ELV palliatief:
Eerstelijns verblijf palliatief is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten met een levenswachting van maximaal 3 maanden. In die periode ontvangt de cliënt verzorging en verpleging in de directe nabijheid.

De medische verantwoordelijkheid kan bij de huisarts blijven of overgenomen worden door de specialist ouderengeneeskunde. Dit wordt voor opname besproken met de opnemende zorgorganisatie.

Crisisbed:
Een crisisopname op een crisisbed is bedoeld voor clienten met een acute zorgbehoefte, waarbij terugkeer naar huis niet meer mogelijk is. Crisisbedden worden vergoed binnen de Wlz.
Wanneer nog geen Wlz-indicatie aanwezig is, wordt deze na opname door de opnemende zorgorganisatie aangevraagd.

Handvat voor professionele afweging eerstelijns verblijf; zie link.

Procesafspraken

1. Als verwijzer belt u 088 33 99 999, het regionale telefoonnummer van RAP-ZHN.
2. De triagist stelt u de juiste vragen en vult samen met u het indicatieformulier in.
3. De triagist zoekt waar plaats is en plaatst (1) op voorkeur patiënt en (2) op geografische nabijheid.
4. De triagist brengt u in contact met de opnemende zorgorganisatie en stuurt u het ingevulde indicatieformulier.
4. In overleg met de opnemende zorgorganisatie bespreekt u het moment van opname.
5. U stuurt via beveiligde e-mail alle benodigde informatie samen met het ondertekende  indicatieformulier naar de zorgaanbieder.

Informatieoverdracht

Aanleveren bij  de opnemende zorgorganisatie:
•    NAW-gegevens cliënt
•    BSN cliënt
•    Actuele medische gegevens
•    Medicatie: toedienlijst/actueel overzicht
•    Medische voorgeschiedenis
•    Verzekeraar
•    Contactgegevens contactpersoon
•    Vertegenwoordiger
•    Naam huisarts cliënt
•    Diagnose dementie (welke + door wie en wanneer gesteld?)